054-8073002 info@skypic.org.il
צילום אווירי לצרכי בקרה ומעקב בנייה

צילום אווירי לצרכי בקרה ומעקב בנייה

צילום אווירי לצרכי בקרה ומעקב בנייה מיועד לצרכי בקרה, סימולציה ומעקב של כל פרויקט מהאוויר עבור חברות הפיקוח וההנדסה, במהלך כל שלבי הפרויקט ולצורך הצגת ההתקדמות להנהלת החברה, יזמים ומשקיעים המזרימים מימון לפרויקט ע”פ אבני דרך...