054-8073002 info@skypic.org.il

צילום אווירי לרשויות מקומיות

.תיעוד מהאוויר של חריגות בנייה שאין אפשרות לראות מהקרקע, השלכת איתור ותיעוד מפגעים וזיהומים תברואתיים למיניהם על פני שטחים שונים

 :השימושים ע”י צילומי אוויר מרחפן ברשויות מקומיות מתאימים למחלקות הבאות
.דוברות, בטחון, פיקוח, אירועים, הנדסה ,תכנון, ולמחלקה המשפטית של הרשות  המקומית

זמינות גבוהה, מערכת שקטה ונגישה לתפעול בכל אתר וצילום נקודתי החל מגובה הקרקע ועל לגובה רב הינה יתרון משמעותי לשימושי רחפן בצילום אוויר ברשויות מקומיות

.